Sušení, skladování, krmné směsi a pelety

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

 

Představenstvo obchodní společnosti Sušárna a. s. Kratonohy, se sídlem č. p. 101, 503 24 Kratonohy, IČO 474 52 846, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 851 (dále jen „Společnost“), svolává na žádost akcionáře, který vlastní akcie o souhrnné jmenovité hodnotě přesahující 90 % základního kapitálu a 90 % podílu na hlasovacích právech,

 

řádnou valnou hromadu Společnosti,

 

která se bude konat dne 22. března 2024 v 11.00 hod na adrese sídla Společnosti (č. p. 101, 503 24 Kratonohy)

 

 


A. Pořad jednání

 

 1. Zahájení
 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, schválení jednacího a hlasovacího řádu
 3. Rozhodnutí o přechodu akcií Společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle ust. § 375 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v účinném znění (dále jen „ZOK“)
 4. Závěr

 

 

B. Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě

 

Prezence akcionářů valné hromady bude probíhat od 10.30 hodin v místě konání valné hromady. Při zápisu do listiny přítomných akcionářů se akcionář – fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby odevzdá navíc plnou moc. Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu jejím jménem, ne starší tří měsíců. Zmocněnec akcionáře – právnické osoby navíc odevzdá plnou moc. Výše uvedené listiny, pokud budou vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny, doložky či ověření vyhotoveny v cizím jazyce, musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady Společnosti.

 

 

C. Informace k volbě orgánů valné hromady

 

Návrh usnesení:

 

Valná hromada volí tyto orgány valné hromady: předseda valné hromady: Mgr Marek Gocman, zapisovatel: Ing. Pavel Bartoš.

 

Odůvodnění:

 

Představenstvo společnosti navrhuje, aby byly za orgány valné hromady zvoleny s odkazem na ust. § 422 ZOK pouze předseda valné hromady a zapisovatel s tím, že vzhledem k počtu akcionářů bude sčítání hlasů provádět předseda valné hromady, který bude rovněž ověřovatelem zápisu.

 

 

D. Informace k realizaci práva přechodu akcií na hlavního akcionáře

 

Návrh usnesení:

 

 1. Valná hromada určuje, že na základě výpisu ze seznamu akcionářů ze dne __. 2. 2024 a prohlášení společnosti Těžební písková s. r. o., se sídlem č. p. 101, 503 24 Kratonohy, IČO 259 25 806, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 15037, dokládajících počet akcií emitovaných společností Sušárna a. s. Kratonohy ve vlastnictví společnosti Těžební písková s. r. o., je společnost Těžební písková s. r. o., se sídlem č. p. 101, 503 24 Kratonohy, IČO 259 25 806, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 15037, hlavním akcionářem společnosti Sušárna a. s. Kratonohy, s podílem na na hlasovacích právech společnosti Sušárna a. s. Kratonohy ve výši 99,12 %, neboť k dnešnímu dni je vlastníkem celkem 99 (slovy: devadesáti devíti) ks kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 50 000,– Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), čísla akcií 1 – 49, 51 – 100, a 358 (slovy: tří set padesáti osmi) ks kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě po 5 000,– Kč (slovy: pět tisíc korun českých), čísla akcií 1 – 64, 67 – 360, tedy akcií o souhrnné jmenovité hodnotě ve výši 6 740 000,– Kč (slovy: šest miliónů sedm set čtyřicet tisíc korun českých), které odpovídá 99,12% podílu na základním kapitálu společnosti Sušárna a. s. Kratonohy.

 

 1. Valná hromada konstatuje a osvědčuje, že společnost Těžební písková s. r. o., se sídlem č. p. 101, 503 24 Kratonohy, IČO 259 25 806, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 15037, je ve smyslu ust. § 375 ZOK hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na její osobu podle zákona o obchodních korporacích.

 

 1. Valná hromada dále osvědčuje, že hlavní akcionář, tj. společnost Těžební písková s. r. o., se sídlem č. p. 101, 503 24 Kratonohy, IČO 259 25 806, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 15037, předal dne ___________________ obchodní společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO 000 01 350, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. BXXXVI 46, jako bance, dle ust. § 378 odst. 1 písm. a), odst. 2 ZOK před konáním valné hromady částku ve výši ________________ Kč (slovy: _________________________ korun českých), která je potřebná k výplatě protiplnění, a tuto skutečnost valné hromadě doložila předložením potvrzení o složení prostředků určených na výplatu protiplnění na účet zřízený u Československé obchodní banky a. s., č. ú. __________/______.

 

 1. Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) takto: 1 (slovy: jeden) ks kmenové akcie znějících na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 50 000,– Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), číslo akcie 50, a 2 (slovy: dva) ks kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě po 5 000,– Kč (slovy: pět tisíc korun českých), čísla akcií 65 a 66 emitované společností Sušárna a. s. Kratonohy, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře, tj. obchodní společnost Těžební písková s. r. o., se sídlem č. p. 101, 503 24 Kratonohy, IČO 259 25 806, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 15037, a to za podmínek stanovených ust. § 375 až 390 ZOK; vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.

 

 1. Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí částku 190 000,– Kč za jednu kmenovou akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 50 000,– Kč emitovanou společností Sušárna a. s. Kratonohy, a 19 000,– Kč za jednu kmenovou akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5 000,– Kč, emitovanou společností Sušárna a. s. Kratonohy, a že přiměřenost výše protiplnění je v souladu s ust. § 376 ZOK doložena ze strany hlavního akcionáře znaleckým posudkem zpracovaným dne 29. 1. 2024 pod č. 0072|39/2024 znaleckým ústavem B. S. O. spol. s r. o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Strážní 1420/13, PSČ 130 00, IČO 251 09 197.

 

 1. Valná hromada určuje, že protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám prostřednictvím Československé obchodní banky, a. s. jako banky bez zbytečného odkladu po předání účastnických cenných papírů, jichž se právo výkupu týká, společnosti Sušárna a. s. Kratonohy způsobem podle ust. § 387 ZOK spolu s úrokem ve výši obvyklých úroků v době přechodu vlastnického práva ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře. Banka poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu po splnění podmínek podle předcházející věty.

 

 

Odůvodnění

 

Výše protiplnění, kterou společnost Těžební písková s. r. o., se sídlem č. p. 101, 503 24 Kratonohy, IČO 259 25 806, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 15037, jako hlavní akcionář navrhuje poskytnout ostatním akcionářům Společnosti za jejich akcie Společnosti pro případ zákonného přechodu jejich akcií na hlavního akcionáře, činí 190 000,– Kč za jednu kmenovou akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 50 000,– Kč, a 19 000,– Kč za jednu kmenovou akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5 000,– Kč.

 

Podle vyjádření hlavního akcionáře byla tato výše protiplnění určena mimo jiné tak, aby zohlednila následující skutečnosti:

 

(i)               ekonomické údaje o Společnosti, které měl hlavní akcionář k dispozici z účetní závěrky Společnosti ke dni 30. 6. 2023 a popisu nemovitých věcí ve vlastnictví společnosti;

(ii)              vlastní analýzy očekávaného vývoje hlavních ekonomických ukazatelů Společnosti do budoucna na základě finančního plánu Společnosti;

(iii)             hodnoty čistého obchodního majetku společnosti vyplývající z průběžných konzultací se znaleckým ústavem B. S. O. spol. s r. o., který byl pověřen vypracováním znaleckého posudku pro účely doložení přiměřenosti výše protiplnění.

 

Přiměřenost protiplnění byla potvrzena (doložena) znaleckým posudkem o tržní hodnotě obchodního závodu společnosti Sušárna a. s. Kratonohy odpovídající souhrnu všech emitovaných akcií společnosti. Uvedený znalecký posudek byl zpracován dne 29. 1. 2024 pod č. 0072|39/2024 znaleckým ústavem B. S. O. spol. s r. o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Strážní 1420/13, PSČ 130 00, IČO 251 09 197.

 

Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že hodnota všech emitovaných akcií společnosti Sušárna a. s. Kratonohy pro účely určení výše přiměřeného protiplnění v souvislosti s ust. § 375 a násl. ZOK činí 25 754 000,– Kč. Při ocenění závodu znalecký ústav vzhledem k finančnímu plánu společnosti v letech 2024 – 2027, kdy je predikován záporný výsledek hospodaření, zvolil jako základní odůvodněný způsob ocenění jmění majetkový způsob neúplnou metodou.

 

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhované výši protiplnění 

 

Představenstvo Společnosti považuje na základě jemu dostupných informací (včetně znaleckého posudku) protiplnění ve výši 190 000,– Kč za jednu kmenovou akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 50 000,– Kč, a 19 000,– Kč za jednu kmenovou akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5 000,– Kč ve vlastnictví ostatních akcionářů, jejichž vlastnictví přejde na hlavního akcionáře, za spravedlivou. Spravedlivost navržené výše protiplnění je odůvodněna jednak údaji uvedenými v účetních výkazech Společnosti, podle ocenění majetku Společnosti na základě jejího účetnictví a také s ohledem na metodu, kterou použil znalecký ústav pro účely zpracování Znaleckého posudku.

 

Výzva zástavním věřitelům

 

Představenstvo Společnosti vyzývá v souladu s ust. § 377 odst. 2 ZOK všechny zástavní věřitele oprávněné ze zástavního práva k akciím Společnosti, aby sdělili Společnosti (oznámením na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva nebo na adresu správy Společnosti uvedenou výše) existenci zástavního práva k akciím Společnosti.

 

Upozornění vlastníkům zastavených akcií

 

Představenstvo Společnosti upozorňuje ve smyslu ust. § 380 ZOK vlastníky zastavených akcií Společnosti, že jsou povinni sdělit Společnosti (oznámením na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva nebo na adresu správy Společnosti uvedenou výše) tyto skutečnosti:

(i)               informaci o zastavení akcií Společnosti;

(ii)              identifikaci osoby zástavního věřitele;

a to bez zbytečného odkladu poté, co se dověděli o svolání řádné valné hromady.

 

Informace o zpřístupnění dokumentů

 

V sídle Společnosti a dále v budově správy Společnosti na adrese č. p. 101, 503 24 Kratonohy, budou pro akcionáře Společnosti ode dne svolání řádné valné hromady v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hod zpřístupněny k nahlédnutí následující dokumenty:

(i)               údaj o osobě hlavního akcionáře;

(ii)              znalecký posudek dokládající přiměřenost navrhované výše protiplnění.

Společnost bez zbytečného odkladu vydá na žádost vlastníka účastnických cenných papírů (akcionáře) zdarma kopie uvedených dokumentů.

.

 

 

 

 

Představenstvo Sušárna a. s. Kratonohy

Uveřejnění  usnesení  valné  hromady  a  závěrů  znaleckého  posudku

 

 

Představenstvo obchodní společnosti Sušárna a. s. Kratonohy, se sídlem č. p. 101, 503 24 Kratonohy, IČO 474 52 846, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 851 (dále jen „Společnost“), uveřejňuje v souladu s ust. § 384 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v účinném znění (dále jen „ZOK“) usnesení valné hromady Společnosti konané dne 22. března 2024 od 11.00 hod v sídle společnosti a svolané na žádost hlavního akcionáře Společnosti, tj. obchodní společnosti Těžební písková s. r. o., v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK.

 

 

1. Usnesení řádné valné hromady

 

Řádná valná hromada společnosti konaná dne 22. března 2024 přijala následující rozhodnutí:

 

 1. 1. Valná hromada určuje, že na základě výpisu ze seznamu akcionářů ze dne 19. 2. 2024 a prohlášení společnosti Těžební písková s. r. o., se sídlem č. p. 101, 503 24 Kratonohy, IČO 259 25 806, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 15037, dokládajících počet akcií emitovaných společností Sušárna a. s. Kratonohy ve vlastnictví společnosti Těžební písková s. r. o., je společnost Těžební písková s. r. o., se sídlem č. p. 101, 503 24 Kratonohy, IČO 259 25 806, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 15037, hlavním akcionářem společnosti Sušárna a. s. Kratonohy, s podílem na hlasovacích právech společnosti Sušárna a. s. Kratonohy ve výši 99,12 %, neboť k dnešnímu dni je vlastníkem celkem 99 (slovy: devadesáti devíti) ks kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 50 000,– Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), čísla akcií 1 – 49, 51 – 100, a 358 (slovy: tří set padesáti osmi) ks kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě po 5 000,– Kč (slovy: pět tisíc korun českých), čísla akcií 1 – 64, 67 – 360, tedy akcií o souhrnné jmenovité hodnotě ve výši 6 740 000,– Kč (slovy: šest miliónů sedm set čtyřicet tisíc korun českých), které odpovídá 99,12% podílu na základním kapitálu společnosti Sušárna a. s. Kratonohy.

 

 1. 2. Valná hromada konstatuje a osvědčuje, že společnost Těžební písková s. r. o., se sídlem č. p. 101, 503 24 Kratonohy, IČO 259 25 806, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 15037, je ve smyslu ust. § 375 ZOK hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na její osobu podle zákona o obchodních korporacích.

 

 1. 3. Valná hromada dále osvědčuje, že hlavní akcionář, tj. společnost Těžební písková s. r. o., se sídlem č. p. 101, 503 24 Kratonohy, IČO 259 25 806, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 15037, předal obchodní společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO 000 01 350, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. BXXXVI 46, jako bance, dle ust. § 378 odst. 1 písm. a), odst. 2 ZOK před konáním valné hromady částku ve výši 250 000,– Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých), která je potřebná k výplatě protiplnění, a tuto skutečnost valné hromadě doložila předložením potvrzení o složení prostředků určených na výplatu protiplnění na účet zřízený u Československé obchodní banky a. s., č. ú. 337625225/0300.

 

 1. 4. Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) takto: 1 (slovy: jeden) ks kmenové akcie znějících na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 50 000,– Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), číslo akcie 50, a 2 (slovy: dva) ks kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě po 5 000,– Kč (slovy: pět tisíc korun českých), čísla akcií 65 a 66 emitované společností Sušárna a. s. Kratonohy, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře, tj. obchodní společnost Těžební písková s. r. o., se sídlem č. p. 101, 503 24 Kratonohy, IČO 259 25 806, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 15037, a to za podmínek stanovených ust. § 375 až 390 ZOK; vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.

 

 1. 5. Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí částku 190 000,– Kč za jednu kmenovou akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 50 000,– Kč emitovanou společností Sušárna a. s. Kratonohy, a 19 000,– Kč za jednu kmenovou akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5 000,– Kč, emitovanou společností Sušárna a. s. Kratonohy, a že přiměřenost výše protiplnění je v souladu s ust. § 376 ZOK doložena ze strany hlavního akcionáře znaleckým posudkem zpracovaným dne 29. 1. 2024 pod č. 0072|39/2024 znaleckým ústavem B. S. O. spol. s r. o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Strážní 1420/13, PSČ 130 00, IČO 251 09 197.

 

 1. 6. Valná hromada určuje, že protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám prostřednictvím Československé obchodní banky, a. s. jako banky bez zbytečného odkladu po předání účastnických cenných papírů, jichž se právo výkupu týká, společnosti Sušárna a. s. Kratonohy způsobem podle ust. § 387 ZOK spolu s úrokem ve výši obvyklých úroků v době přechodu vlastnického práva ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře. Banka poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu po splnění podmínek podle předcházející věty.

 

 

2. Závěry znaleckého posudku ohledně přiměřenosti výše protiplnění

 

Přiměřenost protiplnění byla potvrzena (doložena) znaleckým posudkem o tržní hodnotě obchodního závodu společnosti Sušárna a. s. Kratonohy odpovídající souhrnu všech emitovaných akcií společnosti. Uvedený znalecký posudek byl zpracován dne 29. 1. 2024 pod č. 0072|39/2024 znaleckým ústavem B. S. O. spol. s r. o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Strážní 1420/13, PSČ 130 00, IČO 251 09 197.

 

Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že hodnota všech emitovaných akcií společnosti Sušárna a. s. Kratonohy pro účely určení výše přiměřeného protiplnění v souvislosti s ust. § 375 a násl. ZOK činí 25 754 000,– Kč. Při ocenění závodu znalecký ústav vzhledem k finančnímu plánu společnosti v letech 2024 – 2027, kdy je predikován záporný výsledek hospodaření, zvolil jako základní odůvodněný způsob ocenění jmění majetkový způsob neúplnou metodou.

 

 

3. Upozornění na uložení notářského zápisu v sídle společnosti

 

Představenstvo Společnosti dále upozorňuje, že v souladu s ust. § 384 odst. 1 ZOK je notářský zápis o výše uvedeném usnesení řádné valné hromady, který byl vyhotoven notářkou JUDr. Kateřinou Petrzik Hronovskou, uložen k nahlédnutí pro akcionáře Společnosti v sídle Společnosti, a to v pracovní dny od 9.00 hod do 14.00 hod.

 

 

 

                                                                               Představenstvo Sušárna a. s. Kratonohy

 

 

peletytit

Sušárna a.s. působí na českém trhu od září roku 1992. Vznikla transformací původního Společného zemědělského podniku na akciovou společnost.

Hlavní náplní společnosti je poskytování služeb zemědělským subjektům v oblasti ošetření, sušení, čištění a skladování rostlinných produktů. Stejně důležitou činností je výroba a prodej krmných směsí pro zemědělskou živočišnou výrobu.

Původní poslání podniku bylo zajišťovat sušení okopanin a pícnin pro členské zemědělské podniky a sušit cukrovku a čekanku pro další potravinářské využití. Po r. 1989 došlo k výraznému omezení sušárenství. Zůstalo pouze sušení cukrovky a čekanky pro následné zpracování v potravinářském průmyslu. Tato činnost se po r. 2006 rozšířila o sušení topinambury pro stejný účel. 

Sušárna, a.s. vybudovala v letech 1991 – 1993 výrobnu krmných směsí a nové sklady na zrniny o celkové skladovací kapacitě 6 000t. Získala tak možnost kvalitního uskladnění a posklizňové úpravy obilovin, řepky a kukuřice. Od r. 1997 se podnik vybavil sušárnou Stella a rozšířil své služby o sušení zrnin.

Sušárna a. s. zahájila v roce 2016 realizaci projektu s podporou PRV (Programu rozvoje venkova) s názvem a cílem:

Název projektu –Investice do zpracovatelských kapacit – sušící linka

Cílem je investice do zpracovatelského provozu vedoucího ke zvýšení přidané hodnoty zemědělského produktu

http://ec.europa.eu/…index_cs.htm

eu

Předmět podnikání

Výroba krmných směsí, krmných koncentrátů, doplňků a surovin. Úprava a ošetření zemědělských produktů. Poskytování služeb spojených se skladováním, sušením a čištěním obilí olejnin a dalších plodin.

Rostlinná výroba

Nákup, prodej, skladování, čištění a sušení krmných a potravinářských obilovin, olejnin a dalších plodin.

Krmné směsi

Výroba a prodej kompletních a doplňkových krmných směsí pro:

 • Vepře – odchov selat, prasnice březí a kojící, výkrm prasat, pro odchov plemenných prasat.
 • Hovězí dobytek – odchov telat, krávy březí a kojící, výkrm skotu, pro odchov plemenných zvířat.
 • Drůbež – odchov kuřat a kuřic, pro užitkové i plemenné nosnice, výkrm brojlerových kuřat.
 • Ostatní – odchov a výkrm ryb, králíků, bažantů apod.
 • Krmné směsi vyrábíme dle požadavků v sypké nebo granulované formě a dodáváme je buď volně nebo pytlované.

Kapacita

 • Celková skladovací kapacita: 6000t.
 • Celková kapacita výrobních směsí: 100000t/rok.

banner-eshop

Kontaktujte nás

Sušárna a. s. Kratonohy
Kratonohy 101
503 27 Kratonohy 

Telefon: +420 495 451 323
Fax: +420 495 451 400
Mailsusarna@susarnakratonohy.cz

Proč obchodovat s námi
 • Dlouholetá tradice a bohaté zkušenosti.
 • Řešení ušité na místu individuálnímu zákazníkovi.
 • Smluvní ceny.
 • Vlastní doprava.
 • Krmné směsi a pelety vyrobíme i dle vlastní receptury zákazníka.
 • Podnik má zpracovaný interní plán kontroly jakosti výrobků.
 • Spolupracujeme s akreditovanou laboratoří Empla AG spol. s r.o., Hradec Králové. 
 • Naše výrobky jsou dozorovány státním ústavem pro kontrolu krmiv – ÚKZUZ Havlíčkův Brod.

Spolupracujeme

tezebkaryby-nahled