Sušení, skladování, krmné směsi a pelety

P O Z V Á N K A

na jednání řádné valné hromady obchodní společnosti

obchodní společnosti Sušárna a.s. Kratonohy, se sídlem č.p. 101, 503 24 Kratonohy, IČ: 474 52 846

Předseda představenstva obchodní společnosti Sušárna a.s. Kratonohy, se sídlem č.p. 101, 503 24 Kratonohy, IČ: 474 52 846, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 851, Ing. Zdeněk Bárta, svolává jednání řádné valné hromady výše uvedené společnosti na den 24.5. 2023 ve 13.00 hod., která se bude konat v sídle společnosti Sušárna a. s. na adrese Kratonohy 101, 503 24 a to s tímto pořadem:


1. Zahájení valné hromady.

2. Kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady, zejména předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

3. Projednání a schválení pořadu valné hromady.

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2022

– Návrh usnesení:          Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2022.

– Zdůvodnění: Zpráva vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Objektivně zobrazuje činnost představenstva a odpovídá   reálné skutečnosti. 

5. Zpráva představenstva o účetní závěrce za rok 2022 vč. návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022;

– Návrh usnesení:          Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o účetní        závěrce za rok 2022 vč. návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022; 

- Zdůvodnění: Zpráva vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Objektivně zobrazuje činnost společnosti a odpovídá   reálné skutečnosti.

6. Zpráva dozorčí rady o činnosti, o přezkoumání účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022;

– Návrh usnesení:          Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o činnosti, o přezkoumání účetní závěrky za rok 2022, a návrhu na vypořádání hospodářského     výsledku za rok 2022.

– Zdůvodnění: Zpráva vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Objektivně zobrazuje činnost společnosti a odpovídá   reálné skutečnosti. 

6. Schválení účetní závěrky za rok 2022.

– Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2022 ve    znění zpracovaném představenstvem společnosti

– Zdůvodnění: Účetní závěrka za rok 2022 objektivně zobrazuje stav hospodaření       společnosti.

7. Schválení vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2022

– Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku   společnosti za rok 2022 následovně:

 

a)         Zisk společnosti za rok 2022 činí po zdanění částku 760 334,97 Kč;

b)         Výše nerozděleného zisku z minulých let k 31.12.2022 činí 4.468 243,12 Kč

c)         návrh o naložení se ziskem za rok 2022 tak, že zisk bude v plné výši převeden na účet „nerozdělený zisk minulých let".

d)         Konečná výše zisku minulých let 5 228 578,09 Kč

 

8. Závěr

  

V Kratonohách dne 19.4.2023                   

Ing. Zdeněk Bárta

předseda představenstva

peletytit

Sušárna a.s. působí na českém trhu od září roku 1992. Vznikla transformací původního Společného zemědělského podniku na akciovou společnost.

Hlavní náplní společnosti je poskytování služeb zemědělským subjektům v oblasti ošetření, sušení, čištění a skladování rostlinných produktů. Stejně důležitou činností je výroba a prodej krmných směsí pro zemědělskou živočišnou výrobu.

Původní poslání podniku bylo zajišťovat sušení okopanin a pícnin pro členské zemědělské podniky a sušit cukrovku a čekanku pro další potravinářské využití. Po r. 1989 došlo k výraznému omezení sušárenství. Zůstalo pouze sušení cukrovky a čekanky pro následné zpracování v potravinářském průmyslu. Tato činnost se po r. 2006 rozšířila o sušení topinambury pro stejný účel. 

Sušárna, a.s. vybudovala v letech 1991 – 1993 výrobnu krmných směsí a nové sklady na zrniny o celkové skladovací kapacitě 6 000t. Získala tak možnost kvalitního uskladnění a posklizňové úpravy obilovin, řepky a kukuřice. Od r. 1997 se podnik vybavil sušárnou Stella a rozšířil své služby o sušení zrnin.

Sušárna a. s. zahájila v roce 2016 realizaci projektu s podporou PRV (Programu rozvoje venkova) s názvem a cílem:

Název projektu –Investice do zpracovatelských kapacit – sušící linka

Cílem je investice do zpracovatelského provozu vedoucího ke zvýšení přidané hodnoty zemědělského produktu

http://ec.europa.eu/…index_cs.htm

eu

Předmět podnikání

Výroba krmných směsí, krmných koncentrátů, doplňků a surovin. Úprava a ošetření zemědělských produktů. Poskytování služeb spojených se skladováním, sušením a čištěním obilí olejnin a dalších plodin.

Rostlinná výroba

Nákup, prodej, skladování, čištění a sušení krmných a potravinářských obilovin, olejnin a dalších plodin.

Krmné směsi

Výroba a prodej kompletních a doplňkových krmných směsí pro:

 • Vepře – odchov selat, prasnice březí a kojící, výkrm prasat, pro odchov plemenných prasat.
 • Hovězí dobytek – odchov telat, krávy březí a kojící, výkrm skotu, pro odchov plemenných zvířat.
 • Drůbež – odchov kuřat a kuřic, pro užitkové i plemenné nosnice, výkrm brojlerových kuřat.
 • Ostatní – odchov a výkrm ryb, králíků, bažantů apod.
 • Krmné směsi vyrábíme dle požadavků v sypké nebo granulované formě a dodáváme je buď volně nebo pytlované.

Kapacita

 • Celková skladovací kapacita: 6000t.
 • Celková kapacita výrobních směsí: 100000t/rok.

banner-eshop

Kontaktujte nás

Sušárna a. s. Kratonohy
Kratonohy 101
503 27 Kratonohy 

Telefon: +420 495 451 323
Fax: +420 495 451 400
Mailsusarna@susarnakratonohy.cz

Proč obchodovat s námi
 • Dlouholetá tradice a bohaté zkušenosti.
 • Řešení ušité na místu individuálnímu zákazníkovi.
 • Smluvní ceny.
 • Vlastní doprava.
 • Krmné směsi a pelety vyrobíme i dle vlastní receptury zákazníka.
 • Podnik má zpracovaný interní plán kontroly jakosti výrobků.
 • Spolupracujeme s akreditovanou laboratoří Empla AG spol. s r.o., Hradec Králové. 
 • Naše výrobky jsou dozorovány státním ústavem pro kontrolu krmiv – ÚKZUZ Havlíčkův Brod.

Spolupracujeme

tezebkaryby-nahled